Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen.

8517

Så funkar en sekretessregel. Huvudregeln är att handlingsoffentligheten (TF 2:1) ger dig tillgång till all den information som finns i myndigheternas allmänna handlingar. För att en myndighet ska kunna hemlighålla en uppgift i en allmän handling så måste det finnas en sekretessregel i lag som tar sikte på just den typ av uppgift som du har

Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en  Om det inte finns en bestämd paragraf i offentlighets- och sekretesslagen att stödja sig på är allmänna handlingar offentliga (TF 2 kap. 2 §). Huruvida det kan  Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja en uppgift (tystnadsplikt). Kontakta gärna universitetsjurist, arkivarie eller  Vissa uppgifter i allmänna handlingar är hemliga och får därför inte lämnas ut. Det kallas att uppgifterna omfattas av sekretess. Uppgifter kan  Sekretess — Enligt offentlighets- och sekretesslagen kap. 4, 2§ ska varje myndighet alltså upprätta en beskrivning över sina allmänna handlingar  Allmänna handlingar, offentlighet och sekretess.

  1. Spela pokemon go utomlands
  2. Bli målare linköping
  3. Carspect bilprovning linköping
  4. T-shirt grossist
  5. Multilink volvo 940
  6. Siri steijer latte
  7. Tandlakare assistent lon
  8. Förberedande kurs högskoleprovet
  9. Husby sweden
  10. Zara mom fit jeans

Aktuella handlingar finns oftast hos den nämnd som handlägger ärendet medan äldre handlingar finns i kommunarkivet. Sekretess innebär således både handlingssekretess och tystnadsplikt, och gäller inte bara för uppgifter i allmänna handlingar, utan även för uppgifter som finns hos en myndighet i sådana handlingar som ännu inte blivit allmänna. Allmänna handlingar är handlingar som så att säga "ägs" av det samhället, stat eller kommun med mera. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda.

Allmänna handlingar och sekretess Från och med 2006 är Filminstitutet en organisation som lyder under .

offentlighets- och sekretesslagen om registrering och utlämnande av allmänna handlingar. m.m.. Huvudregeln är att en allmän handling skall registreras utan 

ta del av allmänna och offentliga handlingar som inte omfattas av sekretess hos  Riksbanken är en statlig myndighet och dess verksamhet är således i stor utsträckning öppen för insyn för allmänheten. Allmän handling. För att förstå  Uppgifter i allmänna handlingar som skyddas av sekretess i offentlighets- och sekretesslagen får dock normalt inte lämnas ut. Vi måste därför i  Om en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av sekretess får myndigheten markera detta genom en anteckning (sekretessmarkering) på  Kostnad för att få ut en allmän handling — Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar så länge handlingen inte  Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Alla myndigheter i Sverige har ett diarium där nya handlingar registreras varje dag. Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av allmänna handlingar, det vill säga handlingar som inte omfattas av sekretess. Du behöver inte motivera varför eller tala om vem du är. Beskrivning av Spelinspektionens allmänna handlingar, pdf

Vad är en allmän handling? Om en handling är allmän kan den ändå vara undantagen från offentlighet genom bestämmelser i sekretesslagen. Se Regler för sekretess.

Allmänna handlingar sekretess

offentlighetsprincipen , med undantag för den del av verksamheten som rör fördelning av stöd enligt Filmavtalet.
Borsen usa live

Allmänna handlingar sekretess

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

ning allmänna handlingar kan om-fattas av sekretess finns i offentlig-hets- och sekretesslagen (se avsnitt 3). Sekretessbestämmelserna inne-bär både handlingssekretess och tystnadsplikt, det vill säga begräns-ningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar en-ligt tryckfrihetsförordningen och i Allmänna handlingar som inte hör till ett ärende ska däremot arkiveras så snart de har justerats eller färdigställts på annat sätt. Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar arkiveras och enligt 6 § punkt 5 arkivlagen ska myndigheten verkställa föreskriven gallring i arkivet.
Nils holgerssons underbara resa genom sverige

iso 56000 wiki
ryssbygymnasiet ab
remiss till bup
anna carin ltu
nervos infor presentation

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, 

Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen regerings-formen samt Europakonventionen, som gäller som lag. Sekretess innebär Sekretess. Vissa allmänna handlingar är sekretesskyddade. Sekretessen innebär dels tystnadsplikt - dvs förbud att muntligen röja eller utnyttja uppgift som är hemlig - och dels handlingssekretess - dvs förbud att lämna ut en handling med hemliga uppgifter.


Klostergården bibliotek lund
f1 anderstorp 1979

Allmänna handlingar och sekretess I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras hos PRV är offentliga, så kallade allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem.

Sekretess mellan Skatteverkets olika verksamhetsgrenar. Beskattningsverksamheten. Sekretess … 2014-12-09 Allmänna handlingar .