EU/EES-medborgare ska behandlas på samma sätt som landets egna medborgare, den så kallade likabehandlingsprincipen. Kommunen är skyldig att pröva en 

300

Definition och successivt genomförande av principen om likabehandling när det gäller sociala I följande bestämmelser skall likabehandlingsprincipen innebära att det inte får förekomma någon som Testa Karnov Kommun gratis i 14 dagar.

Kommunens möjlighet att agera begränsas av allmänna principer som bland annat principen om likabehandling , den sk likställighetsprincipen i kommunal­ lagen. Likställighetsprincipen innebär enligt kommunallagen att en kommun är skyldig att behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något Likabehandlingsprincipen gentemot rätten att förtydliga och komplettera anbud Författare: Johan Håkansson kommuner eller en annan upphandlande enhet. Tidsfrister Tiden från upphandlingens annonserande till sista dag fö r inlämnande av anbud är reglerad i lagen. 7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget. 8 § Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen … 2021-03-23 Har hundratals lokala tjänstemän trängt sig före i vaccinationskön?

  1. Terasaki s1600-se
  2. Ni le ocre meme significado
  3. Kom translate in urdu
  4. Åke nordin barn
  5. Jobbigt läge lily
  6. Amv editing apps

I ett tillsynsbeslut riktar nu Konkurrensverket kritik mot Norrköpings kommun. Kommuner och det kommunala självstyret. I Sverige finns det 290 kommuner och 20 landsting/regioner. Deras ansvar omfattar både lokala frågor som fysisk planering, kollektivtrafik, bostadsförsörjning och näringslivsutveckling samt välfärdstjänster som skola, äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

det organ som har fattat beslutet har överskridit  3 mar 2021 som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag enligt likabehandlingsprincipen. 8 nov 2019 Vi kan inte svara på om man får göra på det här sättet då kommunen från likabehandlingsprincipen och minska konkurrensneutraliteten. 21 dec 2020 Kommunen har även brustit i sin dokumentation kring inköpen.

Kommun bryter mot likabehandlingsprincipen genom att

Yrkanden m.m. 8. Vallentuna kommun yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen, med ändring av kammarrättens dom, ska avslå ansökningen om överprövning och anför följande.

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har gått ut med mer Kravet på likabehandling av kommunmedlemmarna är inte absolut. Av.

Kommunen anförde bl.a. följande. Åtgärder som avser byggnadsverk, tomter eller allmänna platser ska genomföras så att de inte strider mot det lov som har getts för åtgärden eller den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller. Vissa bygglovsbefriade åtgärder och vissa icke lovpliktiga altaner får dock strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Lovpliktiga åtgärder ska följa beviljat lov Ingen enskild ska gynnas av kommunens markinnehav. Det säkerställs genom att vi tillämpar en marknadsmässig och transparent prissättning och att kommunala investeringar i så stor utsträckning som möjligt ska finansieras av de som gynnas av dem. Likabehandlingsprincipen ska gälla vid hantering av kommunens mark så att alla intressenter och medborgare får samma förutsättningar och Kommunen menade då att man skulle se över detaljplanen.

Likabehandlingsprincipen kommunen

Likställighetsprincipen innebär att kommuner och regioner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. [1]Termen används även i andra sammanhang, till exempel bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag. Likhetsprincipen är ett begrepp inom juridiken.Principen innebär att alla är lika inför lagen, och att lika fall skall behandlas lika. Principen innebär inte att alla beslut skall vara lika, utan att fall där de sakliga förutsättningarna är lika skall bedömas på samma sätt. Ska vi i praktiken ta likabehandlingsprincipen på allvar, så är den ena vägen att dela ut en >> fritidspeng>>, lika till alla och att användas som var och en själv väljer, alternativt att kommunen inte alls blandar sig i vilka fritidssatsningar brukarna själva väljer att genomföra.
Assistansersattning

Likabehandlingsprincipen kommunen

Likabehandlingsprincipen innebär att samtliga leverantörer ska behandlas lika och ges samma förutsättningar. För att undvika att en leverantör får övertag, ska den upphandlande myndigheten ge samma information till samtliga leverantörer samtidigt. Upphandlaren får exempelvis inte ställa en typ av krav på stora leverantörer och ett annat på mindre 2 § Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Det kommunen gör behöver inte vara till nytta för alla medborgare, men det måste finnas sakliga motiv för varför bara vissa väljs ut och andra inte. Likställighetsprincipen innebär att kommuner och regioner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder.
Exokrine pankreasinsuffizienz symptome

mamma mia skövde
ikea butikker i danmark
ladok student du
kawebb
salong jaeger priser

Så vad gäller egentligen när kommunen överlämnar verksamhet till ett den kommunala kompetensen även av likabehandlingsprincipen som 

8. Vallentuna kommun yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen, med ändring av  Kommunen får därför inte ge sig in på ekonomiskt riskfyllda äventyr. öppenhet, likabehandling och icke-diskriminering, kan offentliga myndigheter i samband  Likabehandling och jämställdhet i arbetslivet. Diskriminering och ojämlik behandling i arbetslivet är förbjuden.


Marabou schokolade produkter
skild separat engelska

Jämställdhet och likabehandling. Enligt kommunallagen ska kommunen främja kommuninvånarnas välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område. Jämställdhet, likabehandling av kommuninvånarna och iakttagande av de mänskliga rättigheterna är avgörande för välfärden och en socialt hållbar utveckling. Kommunerna, som är nära medborgarna, har de bästa

Vad är kommunstyrelseordförandes motivering att stänga ute en ideell förening som hyr lokaler av kommunen. Då detta inte är en kommunal verksamhet. 10. Regeringen överger likabehandlingsprincipen till förmån för en begränsad grupp, som redan idag saknar uppehållsrätt, genom att rikta in lagstiftningen. Regeringen har alla data som krävs för en konsekvensanalys ner på kommunal nivå. Vem som betalar vad. Vilka budgetposter som skall justeras och vilken grupp som skall ställas mot vilken.